Love for Hjørring Jiu-Jitsu Klub

NAVN OG HJEMSTED:

1.1. Hjørring Jiu-Jitsu Klub er en afdeling under Hjørring Judo & Jiu-Jitsu Klub. Herefter også benævnt som

HJJK.

1.1.1. Hjørring Jiu-Jitsu klubs love skal reflektere HJJK´ love.

1.2. Afdelingens navn er Hjørring Jiu-Jitsu Klub. Herefter benævnt som HJ-JK.

1.3. Afdelingens hjemsted er Hjørring.

 

TILSLUTNINGER:

2.1. HJ-JK er tilsluttet Trænerkollegie Hjørring.

2.2. HJ-JK er tilsluttet WAMA, World Aliance of Martial Arts.

 

FORMÅL:

3.1. HJ-JK’s formål er at give medlemmerne lejlighed til igennem Jiu-Jitsu træningen at opnå færdighed i selvforsvar og at opnå glæde ved sportslig udfoldelse.

 

MEDLEMMER:

4.1. Medlem af HJ-JK er enhver, som er lovligt indmeldt, og som ikke er i kontingentrestance.

4.2. Med medlemsskabet af HJ-JK følger automatisk medlemskab af HJJK.

4.3. Medlemsoptagelsen er, i så vid udstrækning pladsforholdene tillader det, ubegrændset.

4.4. Medlemmerne skal selv gøre sig bekendt med klubbens love og vedtægter.

4.5. Sortbæltebærer er i princippet livstidsmedlemmer og er kontingentfri. (Livstidsmedlemsskab ophører dog ved eksklusion)

 

KONTINGENT:

5.1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

5.2. Kontingentet betales forud for hvert halvår, henholdsvis i Januar og August måned.

5.3. Er et kontingent ikke betalt ved udgangen af kalenderåret betragtes medlemsskabet som ophørt.

5.4. Bestyrelsen er kontingentfri, HJ-JK betaler kontingentet på deres vegne.

5.5. Sortbæltebærer er kontingentfri. Der betales ikke kontingent på deres vegne af HJ-JK.

5.6. Udmelding kan ske mundtligt eller skriftligt via mail/SMS til en træner eller et bestyrelsesmedlem.

 

GENERALFORSAMLINGEN:

6.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

6.2. Generalforsamlingen består af de aktive og passive medlemmer i HJ-JK.

6.3. Stemmeret på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger har alle aktive medlemmer af

HJ-JK, som ikke er i kontingentrestance.

6.4. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret.

6.5. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af Februar måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel.

6.6. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. De indkomne forslag skal offentliggøres for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

6.7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er :

  1. Kontrol af stemmeberettigede.
  2. Valg af dirigent.
  3. Forelæggelse og behandling af årsberetning.
  4. Forelægglese og behandling af årsregnskab.
  5. Forelæggelse af budget.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelse.
  8. Valg af repræsentanter til repræsentantskabet.
  9. Eventuelt.

6.8. Hvor ikke andet er bestemt, er almindelig stemmeflertal gældende ved afstemninger på

generalforsamlingen.

6.9. Er der stemmelighed ved personvalg, afgøres valget ved afstemning mellem de kandidater, der ved det første valg fik flest og lige mange stemmer. Giver dette ingen afgørelse, afgøres valget ved lodtrækning.

6.10. Er der stemmelighed ved almindelig afstemning, afgøres valget ved lodtrækning.

 

EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER:

7.1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25% af de aktive

medlemmer begærer det. Bestyrelsen fastsætter datoen, som dog højest må være 30 dage efter begæringens fremkomst.

7.2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres for medlemmerne senest 10 dage før mødets afholdelse.

7.3. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de emner der har givet anledning til mødets indkaldelse.

 

LOVÆNDRING:

8.1. For at ændre HJ-JK’s love, skal mindst 2/3dele af generalforsamlingen stemme for ændringen.

8.2. For at ændre § 1,2,3, 8 og 14.1  i nærværende love, samt de nævnte paragraffer i § 9.b. i foreningen Hjørring Judo & Jiu-Jitsu Klub’s love, skal mindst 3/4 dele af generalforsamlingen stemme for ændringen.

 

BESTYRELSEN:

9.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formanden, Kassereren, Sekretæren, samt to Menige.

9.2. Formanden og Kassereren skal begge være personlige myndige.

9.3. Formanden leder og koordinere arbejdet i bestyrelsen og er ordstyrer ved dennes møder.

9.4. Sekretæren fungerer som næstformand og træder i Formandens sted ved midlertidigt forfald.

Ved blivende forfald træder Sekretæren i Formandens sted indtil førstkommende ordinære generalforsamling

9.5. I tilfælde af forfald iøvrigt udnævner bestyrelsen selv en suppleant, som sidder indtil førstkommende

ordinære generalforsamling.

9.6. Formanden og de to Menige vælges af generalforsamlingen på lige årstal. Kassereren og Sekretæren vælges på ulige årstal.

9.7. Alle afgørelser i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet.

9.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, og mødet er lovligt indvarslet.

9.9. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog minimum en gang halvårligt.

Der skal afholdes et møde når blot et medlem begærer det. Mødet skal afholdes senest én uge efter at begæringen derom er fremsat. Indkaldelse skal ske med mindst tre dages varsel, og påhviler Formanden.

9.10. Bestyrelsen leder og organiserer alt arbejde i HJ-JK, - iværksætter generalforsamlingens beslutninger, forvalter HJ-JK’s aktiver samt arkiv, og sørger for at medlemmerne holdes underrettet i forhold vedrørende HJ-JK’s virke.

Bestyrelsen udarbejder hvert år i december måned et budget for det følgende år, budgettet fremligges på den

ordinære generalforsamling det efterfølgende år.

Bestyrelsen kan nedsætte og opløse midlertidige eller permanente udvalg til løsning af særlige opgaver,

9.11. Formand og kasserer har tegnings ret.

 

REVISORER:

10.1 Revisorer vælges i henhold til HJJK’s love.

10.2. Revisorerne indkaldes til et årligt møde op til generalforsamlingen, hvor de sammen med Kassereren gennemgår og kontrollere at HJ-JK’s regnskab føres på betryggende vis.

 

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER:

11.1 HJ-JK’s adresse er klubadressen og/eller formandens adresse.

11.2. HJ-JK’s regnskabsår følger kalenderåret.

11.3. Over anvendelse af HJ-JK’s midler skal føres bogholderi. HJ-JK’s afsluttede årsregnskab skal aflægges for HJJK’s Kasserer umiddelbart efter behandlingen på HJ-JK’s generalforsamling.

11.4. Alle indtægter, som kommer fra kontingenter fra medlemmerne, aktiviteter i HJ-JK og andet

administreres af bestyrelsen. Alle offentlige tilskud, såsom - men ikke begrænset dertil - træner og/eller

materiale tilskud, medlemstilskud og aktivitetstilskud administreres af bestyrelsen. Alt støtte opnået via

ansøgninger til Fonde administreres af bestyrelsen, dersom andet ikke forlanges af giveren.

                                                                                                                                             

11.5. HJ-JK bidrager med 50% af udgifterne til klubhus og andre fælles udgiftsposter for HJJK.                                

11.6. Sekretæren skal lave et referat af bestyrelsesmøder og dette skal sendes elektronisk til alle

mødedeltagere senest 14 dage efter mødets afholdelse. I 14 dage efter modtagelse af referatet fra Sekretæren

har mødedeltagere ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger i referatet. Ved efterfølgende ueninghed om referatets indhold, bør de divergerende holdninger til dette fremgå af det endelige referat.

Ved forfald fra Sekretærens side udnævnes en midlertidig Sekretær for mødet.

11.7. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende administrative bestemmelser, som dog skal være

bragt til medlemmernes kundskab, før de kan gøres gældende.

11.8. Opslag på opslagstavlen i klublokalerne skal anses for værende tilstrækkelig skriftlig kommunikation til den samlede medlemsskare. Elektronisk kommunikation er også tilladt, men kan ikke stå alene når det

gælder information om ordinær eller ekstraordinære generalforsamlig, samt forslag og andet som vedrører disse.

 

EKSKLUSION:

12.1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som overtræder nærværende love eller udviser en optræden, som kan være til skade for HJ-JK’ s omdømme.

Bestyrelsen kan ydermere ekskludere et medlem, som groft tilsidesætter HJ-JK’s øvrige reglementer eller begår hærværk mod HJ-JK’s eller HJJK’s ejendom. Eksklusionen kan indankes for førstkommende ordinære generalforsamling. En anke har ikke opsættende virkning.

12.2. Misbrug af den, igennem træningen erhvervede viden og færdighed vil medføre omgående eksklusion.

12.3. Et tidligere ekskluderet medlem kan kun genoptages hvis generalforsamlingen beslutter det.

 

ÆRESMEDLEMMER:

13.1. Bestyrelsen kan udnævne et medlem som æresmedlem, dersom dette medlem på en eller anden måde har gjort sig fortjent til HJ-JK’s særlige anerkendelse. Udnævnelsen er først gældende, når den er vedtaget på den ordinære generalforsamlig.

Æresmedlemmer har gratis adgang til alle arrangementer i HJ-JK.

 

OPLØSNING AF HJØRRING JIU-JITSU KLUB:

14.1. HJ-JK kan opløses efter vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlmmerne er tilstede, og hvor mindst 3/4dele af disse stemmer for opløsningen.

14.2 I tilfælde af opløsning tilfalder alle HJ-JK’s midler HJJK.

 

Nærværende love er vedtaget på generalforsamlingen d. 17. Marts 2022 og erstatter alle tidligere.

 

D 15/1 2023 sekretær Nina George.